Jsou vypsané témata bakalářských prací pro rok 2019. Lze si vybrat u prof. Mgr. Marka Koutného, Ph.D.,  Ing. Marie Dvořáčkové, Ph.D., doc. RNDr. Jana Růžičky, Ph.D., Ing. Markéty Julinové, Ph.D., doc. Ing. Vratislava Bednaříka, Ph.D., Ing. Lenky Šenkárové, Ph.D. a Ing. Jaroslava Filipa, Ph.D.

 

 

prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Bakalářské práce 

Biodegradabilní polymerní materiály pro zemědělské aplikace (prezenční)

Úkolem bude charakterizovat vybraný biodegradabilní polymerní materiál z hlediska jeho biodegradability v půdě a dalších vlastností vzhledem k jeho aplikacím v zemědělství (mulčovací fólie, hnojiva s kontrolovaným uvolňováním, pesticidy s kontrolovaným uvolňováním). Dalším aspektem práce bude studium mikrobiologie procesu pomocí metod molekulární biologie.

Mikroplasty v půdě (kombi, teoretická)

Práce se bude věnovat shromáždění a vyhodnocení informací o výskytu, zdrojích a případném vlivu mikroplastů na půdu, v půdě žijící organismy a případně na zemědělské využití půdy.

Diplomové práce

 Biodegradabilní polymerní materiály pro použití v zemědělství (prezenční)

Náplní práce bude testování biodegradace dodaných nebo připravených materiálů v prostředí půdy nebo kompostu. A zkoumání jejích dalších vlastností (mikrobiologie, mechanické, atd.)  Naše laboratoř je v tomto ohledu jednou z předních a nejlépe vybavených v Evropě. Práce může zahrnovat také přípravu formulací pro kontrolované uvolňování aktivních látek v zemědělství (hnojiva, herbicidy, fungicidy,…) a jejich testování.

Hodnocení biodegradability vybrané sady vzorků polymerního materiálu (kombi)

Student bude mít za úkol shromáždit informace o testovaném materiálu. A provést biodegradační pokus se sadou vzorků tohoto materiálu. Biodegradační pokus se uskuteční v půdním prostředí. Dalším úkolem bude dopracovat metodiku biodegradačních experimentů.

 

 Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

Bakalářské práce – experimentální

Hydrolýza biodegradabilních polymerních materiálů

Anotace: Předmětem bakalářské práce bude příprava směsných materiálů z biodegradabilních plastů. Připravené materiály budou vystaveny hydrolytické degradaci ve vodě a v pufrovaném prostředí pH 7 při různých teplotách. Posouzeny budou i morfologické vlastnosti materiálů.

Bakalářské práce kombinované studium (teoretické)

Mikročástice plastů ve vodě

Práce teoretického charakteru by se měl zabývat problematikou mikroplastů ve vodách. Jedná se o novodobou problematiku. Mikroplasty jsou všudypřítomné v mořských systémech, kde interagují s různými organismy, také ve sladkovodních systémech. Mohou mít  vliv na zdraví vodních živočichů a popřípadě na člověka?

Diplomová práce – prezenční studium

Příprava, charakterizace a biodegradace kompozitního materiálu na bázi syntetického polyesteru

Anotace: Předmětem bakalářské práce bude příprava směsných materiálů z biodegradabilního materiálu a minerálních plniv, popř. přísad z obnovitelných zdrojů.  Připravené materiály budou podrobeny bakteriálním rozkladu v kompostu, popř.  anaerobním prostředí. Součástí práce bude rovněž posouzení morfologie těchto materiálů.

Diplomová práce kombinované studium

 Degradace biodegradabilních polymerních materiálů

Anotace:Předmětem bakalářské práce bude příprava směsných materiálů z biodegradabilních plastů a minerálních plniv. Připravené materiály budou vystaveny tepelné degradaci při různých teplotách.

 

doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

Bakalářské práce

Protimikrobní vlastnosti kyseliny karboxy-2-pikolinové a bakterie schopné jejího rozkladu

Anotace: Práce bude zaměřena na ověření protibakteriálních účinků uvedené látky a také na pokusy získání mikroorganismů schopných její degradace.

Vlastní téma s mikrobiologickou tématikou, související s profesním zaměřením studentky/studenta

Anotace: Práce může být zaměřena do oblasti mikrobiologie vod, půd nebo pracovního prostředí, působení konservačních či desinfekčních látek, případně může jít o práci řešící technické obtíže související s výskytem a růstem mikroorganismů, nebo o práci sledující výskyt hygienicky významných skupin v konkrétním provozu či prostředí.

Diplomová práce

Studium bakterií, schopných degradace N-oktylpyrrolidonu

Anotace: Práce bude zaměřena jednak na studium dříve získaných degradačních kultur, tak na izolaci nových kmenů bakterií s uvedenou schopností (z půd). V práci budou sledovány jejich růstové i degradační vlastnosti a u nových kmenů bude provedena identifikace pomocí klasických i molekulárně biologických metod.

Vlastní téma s mikrobiologickou tématikou, související s profesním zaměřením studentky/studenta

Anotace: Práce může být zaměřena do oblasti mikrobiologie vod, půd nebo pracovního prostředí, působení konservačních či desinfekčních látek, případně může jít o práci řešící technické obtíže související s výskytem a růstem mikroorganismů, nebo o práci sledující výskyt hygienicky významných skupin v konkrétním provozu či prostředí. Rozsah prací bude odpovídat požadavkům na experimentální diplomovou práci.

 

Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

Bakalářské práce

Využití xanthanu pro přípravu biodegradovatelných filmů  (Nelly Pilušová)

Anotace: Cílem práce je příprava a charakterizace směsných filmů obsahujících extracelulární polysacharid xantha. Práce bude zaměřena především na biologický rozklad připravených materiálů. Rozsah biodegradace bude hodnocen pomocí respirometrických testů.

Biologický rozklad produktů dechlorace Clopyralidu

Anotace: Cílem práce je studium biologického rozkladu produktů dechlorace pesticidu Clopyralidu ve vodném aerobním prostředí za přítomnosti směsné mikrobiální kultury v podobě aktivovaného kalu. Rozsah biologického rozkladu bude hodnocen pomocí respirometrických testů.

Diplomová práce

Využití druhotných surovin pro přípravu biodegradovatelných směsných filmů

Anotace: Cílem práce je příprava a charakterizace směsných filmů, pro jejichž přípravu budou využívány druhotné suroviny. Práce bude zaměřena především na biologický rozklad připravených materiálů. Rozsah biodegradace bude hodnocen pomocí respirometrických testů.

 Využití minerálních plniv pro přípravu biodegradovatelných směsných filmů

Anotace: Cílem práce je příprava a charakterizace směsných filmů, pro jejichž přípravu budou využívána vybraná minerální plniva. Práce bude zaměřena především na biologický rozklad připravených materiálů. Rozsah biodegradace bude hodnocen pomocí respirometrických testů.

 

doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

Bakalářské práce

Rentgenová fluorescnční analýza

Anotace: Cílem práce bude otestovat detekční limity nového XRF spektrometru EvlaX a konfrontovat je s výsledky dosaženými v minulých letech na přístroji starší verze.

Analýza odpadu z výroby kyseliny fosforečné

Anotace: Cílem práce bude provést podrobnou chemickou analýzu odpadu z výroby kyseliny fosforečné, zejména pak stanovit obsah arsenu a variabilitu složění vzorků odpadu z různých výrobních šarží.

Diplomová práce

Stabilizace odpadu s vysokým obsahem arsenu

Anotace: Cílem práce bude navrhnout a v laboratorním měřítku ověřit takový postup úpravy nebezpečného odpadu s nadlimitním obsahem arsenu, aby bylo možno takto upravený odpad bezpečně ukládat na skládku nebezpečných odpadů.

Využití odpadu z recyklace hliníku

Anotace: Cílem práce bude otestovat v laboratorním měřítku možnosti získání frakcí kovového hliníku z odpadní solné strusky a pokusit se tím zvýšit výtěžnost celého postupu recyklace hliníku.

 

Ing. Lenka Šenkárová, Ph.D.

Bakalářské práce – prezenční

Stopové prvky v medu.

Anotace: Student se bude muset naučit pracovat s ICP-MS spektrometrem. Nejprve se bude optimalizovat mineralizace medu a následně se provede prvková analýza medu pomocí ICP-MS.

Zásady pro vypracování:

  1. Prostudujte dostupnou literaturu a informační zdroje vztahující se k zadanému tématu.
  2. Proveďte optimalizaci mineralizace medu.
  3. Koncentrace kovů především platiny stanovte pomocí ICP-MS.
  4. Naměřená a vypočtená data zpracuje a dosažené výsledky kriticky zhodnoťte.

Literatura: Vědecké zdroje zahrnuté v databázích Web of Science, ScienceDirect, SciFinder Scholar, Medline aj.

Bakalářské práce – kombinované (teoretická)

Iontovýměnné vlastnosti syntetických zeolitů i

Student se zaměří na iontovýměnné vlastnosti syntetických zeolitů iontů a jejich směsí v závislosti na tipu zeolitu jeho tvaru a složení. Jich přípravě a následné charakterizaci a možnosti stanovení jednotlivých iontů. Dále jejich možné využití v praxi.

Literatura: Vědecké zdroje zahrnuté v databázích Web of Science, ScienceDirect, SciFinder Scholar, Medline aj.

Ing. Jaroslav Filip, Ph.D.

Bakalářská práce – „Elektrochemická detekce polutantů v environmentálních vzorcích“

Diplomová práce  – „Elektrochemická detekce těžkých kovů v environmentálních vzorcích“