headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Organizace státních závěrečných zkoušek magisterského studia na ÚIOŽP

 

 1. Termín odevzdání diplomové práce je 20. května 2011 do 12.00 hodin, na sekretariát ústavu.
  Každý diplomant odevzdá celkem 3 výtisky DP, z nichž minimálně 1 musí být v pevných deskách, ostatní (pro vedoucího DP a oponenta) dle dohody s vedoucím DP.
  Dále je vyžadován CD disk se soubory ve formátu Word i PDF.
 2. Předměty státních závěrečných zkoušek:
  Ochrana životního prostředí (zkoušející prof. Kupec, doc. Koutný)
  Technologie ochrany prostředí (zkoušející prof. Kupec, Dr. Dvořáčková, doc. Růžička)
  Environmentální analýza (zkoušející doc. Koutný, doc Bednařík, Dr. Jančová)
 3. Posudky vedoucích a recenzentů diplomových prací obdrží diplomanti na sekretariátu ústavu od 2. 6. 2011.
 4. Státní závěrečné zkoušky oboru "Inženýrství ochrany životního prostředí" se budou konat dne 13. a 14. června 2011 v učebně č. 204.
  Harmonogram bude zveřejněn na nástěnce ÚIOŽP a www stránkách nejpozději týden před konáním SZZ.
 5. Všichni diplomanti musí nejpozději do 8. 6. 2011 odevzdat na sekretariát ústavu vyplněný a podepsaný "Protokol o vyrovnání závazků" vůči Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí. Formulář si můžete vyzvednout na sekretariátu ústavu.
 6. Vyplněný Evidenční list vložte jako poslední list do Vaší DP a také jej pošlete na e-mail vancikova@ft.utb.cz. Formulář je dostupný na www stránkách ÚIOŽP (Studium – Studijní materiály – Diplomová práce).
 7. "Prohlášení kvalifikační práce" musí být vloženo v každé diplomové a bakalářské práci. Pro absolventy je tento text k dispozici na www stránkách FT pod záložkou "Pro studenty - Státní závěrečná zkouška".
 8. Složení komise je následující:
  • Předseda:
    doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • Členové:
    prof. Ing. Jan Kupec, CSc. (FT UTB Zlín)
    doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. (FT UTB Zlín)
    doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D. (FT UTB Zlín)
    Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D. (FT UTB Zlín)
    Mgr. Petra Jančová, Ph.D. (FT UTB Zlín)
    prof. Ing. Zdeněk Friedl, CSc. (FCH VUT Brno)
    doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. (Univerzita Pardubice)
 9. Otázky k jednotlivým předmětům státnic jsou umístěny na www stránkách ÚIOŽP (Studium - Studijní materiály - Diplomová práce).
Ve Zlíně dne 16. 3. 2011
doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
ředitel ÚIOŽP