headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Organizace státních závěrečných zkoušek magisterského studia na ÚIOŽP v r. 2012

VYHLÁŠKA PRO DIPLOMANTY
Organizace státních závěrečných zkoušek magisterského studia na ÚIOŽP v r. 2012


 

   

 1. Termín odevzdání diplomové práce je 4. května 2012 do 9.00 hodin, na sekretariát ústavu! Každý diplomant odevzdá celkem 3 výtisky DP, z nichž minimálně 1 musí být v pevných deskách, ostatní (pro vedoucího DP a oponenta) dle dohody s vedoucím DP.
  Dále je vyžadován CD disk se soubory ve formátu Word i PDF.
 2. Předměty státních závěrečných zkoušek:
   Ochrana životního prostředí
   (zkoušející prof. Kupec, doc. Koutný)
   Technologie ochrany prostředí
   (zkoušející doc. Růžička, Dr. Dvořáčková, prof. Kupec)
   Environmentální analýza
   (zkoušející doc. Koutný, doc. Bednařík, Dr. Jančová)
 3. Posudky vedoucích a recenzentů diplomových prací obdrží diplomanti na sekretariátu ústavu 28.5.2012.
 4. Státní závěrečné zkoušky oboru „Inženýrství ochrany životního prostředí“ se budou konat dne 8. června 2012 v učebně č. 204. Harmonogram bude zveřejněn na nástěnce ÚIOŽP a www stránkách nejpozději 28.5.2012.
 5. Všichni diplomanti musí nejpozději do 28.5. 2012 odevzdat na sekretariát ústavu vyplněný a podepsaný „Protokol o vyrovnání závazků“ vůči Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí. Formulář si můžete vyzvednout na sekretariátu ústavu.
 6. Vyplněný Evidenční list vložte jako poslední list do Vaší DP a také jej pošlete na e-mail vancikova@ft.utb.cz. Formulář je dostupný na www stránkách ÚIOŽP (Studium – Studijní materiály – Diplomová práce).
 7. "Prohlášení kvalifikační práce" musí být vloženo v diplomové práci. Pro absolventy je tento text k dispozici na www stránkách FT pod záložkou "Pro studenty-Státní závěrečná zkouška".
  Do elektronické formy diplomové práce musí být „Prohlášení“ naskenováno.
 8. Složení komise je následující:
  předseda:
  • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  členové:
  • doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • Mgr. Petra Jančová, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • prof. Ing. Jan Kupec, CSc. (FT UTB Zlín)
  • prof. Ing. Zdeněk Friedl, CSc. (FCH VUT Brno)
  • doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. (Univerzita Pardubice)
 9. Otázky k jednotlivým předmětům státnic jsou umístěny na www stránkách ÚIOŽP (Studium-Studijní materiály-Diplomová práce).
 10. Všichni uchazeči si musí vyzvednout oficiální "Zadání diplomové práce" na sekretariátu ústavu. Zadání musí být vloženo do diplomové práce! Do elektronické formy diplomové práce musí být "Zadání diplomové práce" naskenováno!
Ve Zlíně dne 3.4.2012
Ilona Vančíková
sekretariát ÚIOŽP