headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Vyhláška pro diplomanty 2013

Organizace státních závěrečných zkoušek magisterského studia na ÚIOŽP v r. 2013


  Před kontrolou splnění studijních povinností na studijním oddělení FT UTB provedou studenti elektronický zápis předmětů státních závěrečných zkoušek v systému STAG. Přihláška ke Státní závěrečné zkoušce je zárověň potvrzením o splnění studijních povinností. Tuto přihlášku odevzdají studenti neprodleně po obdržení na sekretariát Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí (viz Pokyn děkana PD/02/2013).

   

 1. Termín odevzdání diplomové práce je 17. května 2013 do 10.00 hodin, na sekretariát ústavu! Každý diplomant odevzdá celkem 3 výtisky DP, z nichž minimálně 1 musí být v pevných deskách, ostatní (pro vedoucího DP a oponenta) dle dohody s vedoucím DP.
  Dále je vyžadován CD disk se soubory ve formátu Word i PDF.
 2. Předměty státních závěrečných zkoušek:
   Ochrana životního prostředí
   (zkoušející prof. Kupec, doc. Koutný)
   Environmentální technologie 
   (zkoušející Dr. Dvořáčková, prof. Kupec, doc. Růžička)
   Environmentální analýza
   (zkoušející Dr. Jančová, doc. Koutný, doc. Bednařík)
 3. Posudky vedoucích a recenzentů diplomových prací obdrží diplomanti na sekretariátu ústavu nejpozději 4.6.2013.
 4. Státní závěrečné zkoušky oboru „Inženýrství ochrany životního prostředí“ se budou konat dne 17. června 2013 v učebně č. 204. Harmonogram bude zveřejněn na nástěnce ÚIOŽP a www stránkách nejpozději 31.5.2013.
 5. Všichni diplomanti musí nejpozději do 31.5. 2013 odevzdat na sekretariát ústavu vyplněný a podepsaný „Protokol o vyrovnání závazků“ vůči Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí. Formulář si můžete vyzvednout na sekretariátu ústavu.
 6. "Prohlášení kvalifikační práce" musí být vloženo v diplomové práci. Pro absolventy je tento text k dispozici na www stránkách FT pod záložkou "Pro studenty-Státní závěrečná zkouška".
  Do elektronické formy diplomové práce musí být „Prohlášení“ naskenováno.
 7. Složení komise je následující:
  předseda:
  • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  členové:
  • doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • Mgr. Petra Jančová, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • prof. Ing. Jan Kupec, CSc. (FT UTB Zlín)
  • doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
  • doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. (Univerzita Pardubice)
 8. Otázky k jednotlivým předmětům státnic jsou umístěny na www stránkách ÚIOŽP (Studium-Studijní materiály-Diplomová práce).
 9. Všichni uchazeči si musí vyzvednout oficiální "Zadání diplomové práce" na sekretariátu ústavu. Zadání musí být vloženo do diplomové práce - originál do verse s pevnou vazbou, do ostatních musí být vloženy kopie. Do elektronické formy diplomové práce musí být "Zadání diplomové práce" naskenováno!
Ve Zlíně dne 17.4.2013 
doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. 
předseda zkušební komise