headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Vyhláška pro bakaláře 2013

Organizace státních závěrečných zkoušek bakalářského studia na ÚIOŽP v r. 2013


  Před kontrolou splnění studijních povinností na studijním oddělení FT UTB provedou studenti elektronický zápis předmětů státních závěrečných zkoušek v systému STAG. Přihláška ke Státní závěrečné zkoušce je zárověň potvrzením o splnění studijních povinností. Tuto přihlášku odevzdají studenti neprodleně po obdržení na sekretariát Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí (viz Pokyn děkana PD/02/2013).

   

 

 1. Termín odevzdání bakalářské práce je 24. května 2013 na sekretariát ústavu! Každý student odevzdá celkem 3 výtisky BP, z nichž minimálně 1 musí být v pevných deskách, ostatní (pro vedoucího BP a oponenta) dle dohody s vedoucím BP.
  Dále je vyžadován CD disk se soubory ve formátu Word i PDF.
 2. Předměty státních závěrečných zkoušek:
   Základy ochrany životního prostředí
   (zkoušející prof. Kupec, Dr. Julinová,  doc. Růžička)
   Environmentální technologie
   (zkoušející doc. Koutný, doc. Růžička, doc. Bednařík) 
    
 3. Posudky vedoucích a recenzentů bakalářských prací obdrží studentii na sekretariátu ústavu nejpozději 7.6.2013.
 4. Státní závěrečné zkoušky oboru „Inženýrství ochrany životního prostředí“ se budou konat ve dnech 19. - 20. června 2013 v učebně č. 204. Harmonogram bude zveřejněn na nástěnce ÚIOŽP a www stránkách nejpozději 31.5.2013.
 5. Všichni bakaláři musí nejpozději do 31.5. 2013 odevzdat na sekretariát ústavu vyplněný a podepsaný „Protokol o vyrovnání závazků“ vůči Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí. Formulář si můžete vyzvednout na sekretariátu ústavu.
 6. "Prohlášení kvalifikační práce" musí být vloženo v bakalářské práci. Pro absolventy je tento text k dispozici na www stránkách FT pod záložkou "Pro studenty-Státní závěrečná zkouška".
  Do elektronické formy bakalářské práce musí být „Prohlášení“ naskenováno.
 7. Složení komise je následující:
  předseda:
  • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  členové:
  • doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • Ing. Markéta Julinová, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. (FT UTB Zlín)
  • prof. Ing. Jan Kupec, CSc. (FT UTB Zlín)
  • Ing. Eva Javoříková (Krajská hygienická stanice Zlín)
  • Ing. Pavel Dřímal, Ph.D. (Waters GmbH, Praha)
 8. Otázky k jednotlivým předmětům státnic jsou umístěny na www stránkách ÚIOŽP (Studium-Studijní materiály-Bakalářská práce).
 9. Všichni uchazeči si musí vyzvednout oficiální "Zadání bakalářské práce" na sekretariátu ústavu. Toto zadání musí být vloženo do bakalářské práce - originál do verse s pevnou vazbou, do ostatních musí být vloženy kopie. Do elektronické formy bakalářské práce musí být "Zadání bakalářské práce" naskenováno!
Ve Zlíně dne 17.4.2013 
doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. 
předseda zkušební komise