headerphoto

Ing. Zuzana Svobodová

Office:  U1/407
U15/206

Phone:  +420 576 031 1423
+420 576 031 407

E-mail:  zsvobodova(at)ft.utb.cz.