headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

Dřívější projekty:

 1. Vývoj vysoce odolného anorganického polymerního materiálu pro ekologické kotle.
  Odpovědný řešitel: Vratislav Bednařík
  Financování: Financování: Inovařní voucher Zlínského kraje
  Doba řešení: 2012 - 2012

 2. Monitoring výskytu biogenních aminů ve vybraných potravinách a dekarboxylasové aktivity potravinářsky významných bakterií.
  Odpovědný řešitel: Leona Wunderlichová
  Financování: IGA/FT/2012/027
  Doba řešení: 2012 - 2012

 3. Vliv kontaminujících iontů na polykondenzační reakci křemičitanu s hydroxohlinitanem.
  Odpovědný řešitel: Jaroslav Melar
  Financování: IGA/FT/2012/004
  Doba řešení: 2012 - 2012

 4. Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů
  Odpovědný řešitel: prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
  Financování: MSM 7088352101
  Doba řešení: 2005 - 2011

 5. Multimediální učebnice remediačních technologií.
  Odpovědný řešitel: Roman Slavík
  Financování: FRVŠ 380/2010
  Doba řešení: 2010 - 2010

 6. Inovace předmětu "Laboratoř analytické chemie".
  Odpovědný řešitel: Milan Vondruška
  Financování: FRVŠ 1278/2007/F1/a
  Doba řešení: 2007 - 2008

 7. Legislativa a systémy řízení v ochraně životního prostředí.
  Odpovědný řešitel: Marek Koutný
  Financování: FRVŠ 1436 F1
  Doba řešení: 2007 - 2008

 8. Způsob technologicky a ekologicky přijatelného zpracování odpadních plastů na komerčně využitelné produkty
  Odpovědný řešitel: Moraprim s.r.o. Luhačovice
  Spoluřešitel: UTB ve Zlíně, fakulta technologická, odp.řeš.: doc.Hoffmann
  Financování: MPO ČR
  Doba řešení: 2005 - 2008

 9. Technologický postup zneškodnění chladící kapaliny z autovraků
  Odpovědný řešitel: Zdeňka Prucková (Březíková)
  Financování: FRVŠ MŠMT IS241401001
  Doba řešení: 2004 - 2004

 10. Biodegradace polymerních průmyslových látek v půdním prostředí
  Odpovědný řešitel: Pavel Dřímal
  Financování: FRVŠ MŠMT IS241401001
  Doba řešení: 2004 - 2004

 11. Stabilizace/solidifikace kapalných odpadů
  Odpovědný řešitel: Vratislav Bednařík
  Financování: GAČR 104/02/P041 (postdoktorandský grant)
  Doba řešení: 2002 - 2004

 12. Výzkum aplikace asfaltových emulzí pro zneškodňování nebezpečných odpadů
  Odpovědný řešitel: Milan Vondruška
  Financování: GAČR 104/02/0663
  Doba řešení: 2002 - 2004

 13. Minimalizace vlivu půmyslových odpadů za životní prostředí
  Odpovědný řešitel: Jaromír Hoffmann
  Financování: MSM 281100002
  Doba řešení: 2002 - 2004

 14. Hodnocení rybí obsádky ve vodárenské nádrži Slušovice a Fryšták se zameřením na stanovení těžkých kovů
  Odpovědný řešitel: Lubomír Šimek
  Financování: HST 30002
  Doba řešení: 2003 - 2003

 15. Progresivní polymerní systémy a technologie
  Odpovědný řešitel: P. Sáha (Centrum polymerních materiálů)
  Spolupracovníci z ÚTŽPCH: S. Kafka, D. Stará
  Financování: MSM 265200015
  Doba řešení: 1999 - 2003

 16. Ekotoxikologické hodnocení odpadů a účinnosti jejich fixace
  Odpovědný řešitel: Marek Koutný
  Financování: GAČR 104/00/D022 (postdoktorandský grant)
  Doba řešení: 2000 - 2003

 17. Stabilizace čistírenských kalů
  Odpovědný řešitel: Dalibor Kuchar
  Financování: FRVŠ MŠMT IST 20035 (doktorandský grant)
  Doba řešení: 2002 - 2002

 18. Nové technologické a ekologické trendy při zpracování přírodních polymerů
  Odpovědný řešitel: K. Kolomazník (Institut informačních technologií)
  Spolupracovníci z ÚTŽPCH: I. Reznickova, V. Halabalova
  Financování: MSM 265200014
  Doba řešení: 1999 - 2002

 19. Fixace nebezpečných průmyslových odpadů
  Odpovědný řešitel: Milan Vondruška
  Financování: GAČR 104/99/1565
  Doba řešení: 1999 - 2001

 20. Mikroskopické hodnocení vzorků aktivovaných kalů
  Odpovědný řešitel: Jan Růžička
  Financování: ZČ 00-06, ZČ 10-07
  Doba řešení: 2000 - 2001

 21. Hodnocení rybí obsádky ve vodárenských nádržích
  Odpovědný řešitel: Lubomír Šimek
  Financování: ZČ 00-10, ZČ 10-04
  Doba řešení: 2000 - 2001

 22. Zjišťování cizorodých látek ve vodárenských ekosystémech
  Odpovědný řešitel: Lubomír Šimek
  Financování: ZČ 95-07, ZČ 97-03, ZČ 98-03, ZČ 99-05
  Doba řešení: 1995 - 1999

 23. Výzkum progresivních fyzikálních a chemických postupů zneškodňování toxických a nebezpečných průmyslových odpadů zejména solidifikací
  Odpovědný řešitel: Jan Kupec
  Financování: GAČR 104/97/0127
  Doba řešení: 1997 - 1999

 24. Příprava, reakce a biologická aktivita některých derivátů 2-chinolonu
  Odpovědný řešitel: Antonín Klásek
  Financování: GAČR 203/97/0033
  Doba řešení: 1997 - 1999

 25. Testování biologické rozložitelnosti trichloethylenu na principu kometabolismu směsnou bakteriální kulturou
  Odpovědný řešitel: Magda Sergejevová
  Financování: FUZ 80004
  Doba řešení: 1998 - 1998

 26. Stabilizace/solidifikace kalů z průmyslových čistíren odpadních vod
  Odpovědný řešitel: Jiří Samsonek
  Financování: FUZ 80005
  Doba řešení: 1998 - 1998

 27. Aplikace mikrobiálních kultur při biodegradaci chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a půdách
  Odpovědný řešitel: Magda Sergejevová
  Financování: FUZ 70001
  Doba řešení: 1997 - 1997

 28. Sledování a způsoby odbourávání neionogenních tenzidů typu oxyethylenovaných alifatických alkoholů v odpadních vodách
  Odpovědný řešitel: K. Komárek (Univerzita Pardubice)
  Spolupracovníci z ÚTŽPCH: M. Sergejevova, M. Kovar
  Financování: GAČR 104/95/0242
  Doba řešení: 1995 - 1997

 29. Využití mikrovlnné techniky ke stanovení oxidovatelnosti vody
  Odpovědný řešitel: Josef Houser
  Financování: FUZ 60095
  Doba řešení: 1996 - 1996

 30. Řízení odparu směsí feromonů
  Odpovědný řešitel: Josef Hrnčiřík
  Financování: FUZ 60096
  Doba řešení: 1996 - 1996

 31. Study of the adsorption of biologically active substances on lignite
  Odpovědný řešitel: B. Mikulášková (Ústav fyziky a materiálového inženýrství)
  Spolupracovníci z ÚTŽPCH: neuvedeni
  Financování: FU 650029/96
  Doba řešení: 1996 - 1996

 32. Výzkum stabilizace pevných odpadů s extrémním obsahem ekotoxikantů pomocí organických pojiv
  Odpovědný řešitel: Milan Vondruška
  Financování: FUZ 60112
  Doba řešení: 1996 - 1996

 33. Upravené odpadní ligninsulfonany pro betonářské technology
  Odpovědný řešitel: Oldřich Stráněl
  Financování: GAČR 103/95/1590
  Doba řešení: 1995 - 1996

 34. Nekarcinogenní modifikátory dynamických vlastností pryže
  Odpovědný řešitel: Antonín Klásek
  Financování: GAČR 104/94/0104
  Doba řešení: 1994 - 1996

 35. Biologická denitrifikace odpadních vod s vysokým obsahem solí
  Odpovědný řešitel: Jan Kupec
  Financování: GAČR 101/93/1073
  Doba řešení: 1993 - 1995

 36. Stanovení biologické rozložitelnosti, inhibice a toxicity xenobiotik manometrickou metodou
  Odpovědný řešitel: Jan Kupec
  Financování: GAČR 104/93/1066
  Doba řešení: 1993 - 1995