headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

  [T8OOV] - Ochrana ovzduší

  Vedoucí předmětu: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

   

  • Fyzikální vlastnosti atmosféry (difúzní procesy v atmosféře, rozdělení teploty, složení atmosféry)Atmosférické reakce (fotochemické reakce, zákony fotochemie, řetězové reakce, atd.) 
  • Znečištění ovzduší nejdůležitější skupiny látek znečišťujících ovzduší. Sloučeniny síry v atmosféře (jejich formy, koncentrace, účinky, smog) 
  • Sloučeniny dusíku v atmosféře (jejich formy, koncentrace, účinky, smog, cyklus dusíku v biosféře) 
  • Sloučeniny uhlíku v atmosféře (oxid uhličitý, uhelnatý, methan, těkavé organické látky, PAU, dioxiny. Skleníkový efekt 
  • Oxidanty, ozón stratosferický a troposferický, ozonová vrstva. Halogeny a jejich sloučeniny v atmosféře 
  • Částice v ovzduší, aerosoly (hodnocení aerosolů podle skupenství, původu, způsobu vzniku atd.), tuhé znečišťující látky, radioaktivní látky, těžké kovy a mikroorganismy v ovzduší 
  • Zdroje znečišťování ovzduší, jejich členění a charakteristika (energetika, průmysl, doprava) 
  • Zařízení na odstraňování tuhých látek z plynných emisí 
  • Zařízení na odstraňování plynných látek a aerosolů (absorpční a adsorpční postupy). Termický rozklad a spalování. Kondensační a kompresní postupy, biologické postupy 
  • Snižování obsahu oxidů síry ve spalinách. Metody odsiřování spalin 
  • Snižování obsahu oxidů dusíku ve spalinách. Exhalace v dopravě, opatření ke snížení emisí. 
  • Analýza ovzduší - (odběr vzorků, metody analýzy ovzduší, monitorování ovzduší) 
  • Analyzátory plynných směsí (analyzátory oxidů síry, oxidů dusíku, pevných látek TZL, těkavých organických látek VOC, polyaromatických uhlovodíků, ozonu apod.) 

   

  Studijní materiály k předmětu: