headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více

  [T7TVO] - Technologie vody

  Vedoucí předmětu: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.
  Další vyučující: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

  Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi o metodách monitorování, čistírenských technologiích či způsobech likvidace kapalných odpadů (zejména z průmyslové činnosti). Pozornost je věnována především biotechnologiím a možnostem jejich uplatnění v praxi. Předmět navazuje na předměty Ochrana životního prostředí a Toxikologie. Nedílnou součástí jsou praktická laboratorní cvičení, doplňující přednesenou látku.

  Náplň předmětu:

   

  • Vznik kapalných odpadů v důsledku průmyslové činnosti.Zdroje znečištění a jejich důsledky pro hydrosféru. Sensorické (organoleptické) vlastnosti vody
  • Složení vod. Anorganické látky ve vodách. Elektrolyty, kationty, anionty. Neelektrolyty Radioaktivní látky. Organické látky ve vodách. CHSK, BSK, TOC
  • Kyslíkové poměry ve vodě a samočištění. Průběh BSK, průhybová křivka
  • Odpadní vody. Splaškové vody. Původ, množství, složení. Průmyslové odpadní vody. Původ, rozdělení, typy
  • Hrubé předčištění. Česla, síta, filtry, mikrosíta
  • Usazování a flotace. Lapáky písku, usazovací a dosazovací nádrže, lapáky olejů
  • Filtrace. Typy filtrů, náplně, využití
  • Adsorpce, iontová výměna, membránové separační procesy
  • Srážecí postupy (čiření). Technologie s primárním a sekundárním účinkem, kombinované postupy, typy čiřičů
  • Neutralizace, Chemická oxidace a redukce - pokročilé oxidační procesy.
  • Měření množství plynů a kapalin v technologických objektech
  • Biotechnologické postupy. Biologické aerobní čištění. Aktivace, biofiltry, oxidační příkopy, RDR. Biologické anaerobní čištění. Anaerobní aktivace, kolony, vyhnívací tanky
  • Kalové hospodářství

   

  Laboratorní cvičení:

  1. Určení oxygenační kapacity aeračního zařízení.
  2. Stanovení CHSK dvojchromanovou a Kubelovou metodou.
  3. Sedimentační vlastnosti kalu. Stanovení zahušťovací křivky, křivky toku částic a kalového indexu.
  4. Rozbor suspenze technologického kalu. Stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek, ztráta žíháním.
  5. Stanovení anionických tenzidů.
  6. Hydraulická charakteristika.
  7. Stanovení vodivosti, pH a redox-potenciálu.
  8. Stanovení BSK7 zřeďovací metodou.
  9. Stanovení aktivního chlóru.
  10. Odželezování a odkyselení podzemní vody.

  Studijní materiály k předmětu: