headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

    [T9LO] - Laboratoř oboru

    Vedoucí předmětu: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

    Základní náplní předmětu jsou následující tématické okruhy: 1. Návrh koncepce diplomové práce. 2. Příprava studijní a experimentální části diplomové práce. 2. Experimentální ověření zamýšlených metodik a postupů. 3. Provedení úvodních testů. 4. Zásady zpracování experimentálních výsledků s využitím výpočetní techniky (textové a tabulkové editory, počítačová grafika, statistické zpracování - Statistica). 5. Základní pravidla správné interpretace výsledků. 6. Zhodnocení předběžných výsledků.  7. Zásady písemného zpracování výzkumné práce. Získané poznatky jsou nezbytným východiskem pro práci na diplomním úkolu. Práce je individuální pod vedením předpokládaného vedoucího DP. 8-14. V rámci předmětu jsou také studenti seznámeni s vybranými typy reálných technologických zařízení pro ochranu životního prostředí formou exkurzí (např. Městská čistírna odpadních vod, kořenová čistírna odpadních vod, fluidní spalování, zpracování odpadů - skládkování, spalování, recyklace apod., odlučování pevných emisí ze spalin, akreditovaná analytická laboratoř, geomonitoring atd.) Exkurze jsou vybírány podle aktuálních podmínek v daném školním roce.