headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

  [T7EG2] - Environmentální geologie II

  Vedoucí předmětu: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

  Cílem předmětu je podání komplexních poznatků studentům z oblasti environmentální geologie a prohloubení poznatků z oblasti sanační geologie. Tyto znalosti by jim měly umožnit řešit různé environmentální problémy, s nimiž se mohou setkat v praxi. Zvláštní pozornost je věnována také problematice terénního průzkumu, využívání nerostných surovin, ale především posuzování vlivů antropogenní činnosti na horninové prostředí. V neposlední řadě je zmiňována i oblast geologické legislativy, která se vztahuje k ochraně životního prostředí.

   Výuka je směřována do následujících 14 oblastí:
  1. Základní pojmy;
  2. Geofaktory a geologická nebezpečí;
  3. Základy pedologie, pedogeneze, pedologický průzkum, klasifikace půd;
  4. Využívání nerostných surovin, důlní a těžební činnost a její dopad na ŽP;
  5. Environmentální geochemie a biogeochemie;
  6. Kontaminace a její chování v horninovém prostředí;
  7. Skládkování a ukládání odpadů do horninového prostředí;
  8. Geografické informační systémy a jejich využití při odhadu škod na ŽP;
  9. Geotermální a alternativní zdroje energie;
  10. .Významné geofaktory ovlivňující lidské zdraví;
  11. Analýza rizika a principy jejího použití;
  12. -13. Pokročilé sanační technologie;
  13. -14. Legislativa v oblasti environmentální a sanační geologie.

  Studijní materiály k předmětu: