headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

  [T4SG] - Úvod do sanační geologie

  Vedoucí předmětu: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

  S ohledem na stále se zvyšující zájem o oblast odstraňování různých ekologických škod nebo zátěží horninového prostředí, jsou v tomto předmětu studenti seznámeni se základy geologie, hydrogeologie, geochemie a sanačními technologiemi. Studentům jsou podány také informace o oblasti nových progresivních remediačních metod a technologií, reagujících na zpřísňující se požadavky kvality podzemních vod, čistoty horninového prostředí a ekosystémů.

   Přehled probírané látky lze shrnout do následujících bodů:
  1. Vznik a vývoj Země, její struktura.
  2. Desková tektonika. Geologické mapování.
  3. Horniny a minerály. Horninotvorný cyklus.
  4. Horninové prostředí, půda, povrchová a podzemní voda.
  5. Vliv horninového prostředí na člověka.
  6. Vliv antropogenní činnosti na horninové prostředí.
  7. Kontaminace horninového prostředí a jeho zdroje.
  8. Chemické reakce polutantů v horninovém prostředí. Přirozená atenuace znečištění.
  9. Přípravné kroky sanačního zásahu. Analýza rizik.
  10. Inženýrsko-geologický průzkum kontaminované lokality.
  11. Technologie čištění kontaminovaných podzemních vod.
  12. Ošetřování pevných materiálů, dekontaminace nesaturované zóny a půdního vzduchu.
  13. Inovační technologie a využití nanotechnologií při sanačních zásazích.
  14. Legislativa a ekonomika sanací.

  Související předměty: Vzorkování pro environmentální analýzy (T6VZ); Environmentální geologie (T9EGE)

  Studijní materiály k předmětu: