headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

  [T6VZ] - Vzorkování pro environmentální analýzy

  Vedoucí předmětu: Ing. Roman Slavík, Ph. D.
  Další vyučující: Ing. Markéta Julinová, Ph. D.

  Přednášky jsou zaměřeny na specifické problémy spojené s problematikou odběru vzorků různých složek environmentu. Cílem předmětu je prohloubení základních znalostí studentů jak v oblasti analytické chemie, tak v oblasti ochrany životního prostředí. Dále je věnována pozornost problematice monitorovacích systémům ovzduší, vod a horninového prostředí.

   Témata:
  1. Obecné a základní pojmy odběru vzorků. Obsah a náležitosti dokumentace k odběru vzorků.
  2. Základní průzkum odběrového místa. Standardní operační postupy pro vzorkování, systém QA/QC.
  3. Plánování odběrů - odběrové protokoly, bezpečnost práce při odběrech vzorků.
  4. Technické prostředky pro odběr vzorků. Aktivní a pasivní vzorkovače.
  5. Monitorovací systémy. Vzorkování podzemních a povrchových vod.
  6. Vzorkování komunálního odpadu, vzorkování průmyslových odpadů.
  7. Vzorkování zemin, vzorkování půdního vzduchu, vzorkování sedimentů a kalů.
  8. Úpravy vzorků v terénu, adjustace vzorku - transport - skladování.
  9. Úpravy vzorků v laboratoři, validace analytické metody.
  10. Vlastní analýzy - vyhodnoceni analýz - závěrečné zprávy.
  11. Nežádoucí změny ve vzorku.
  12. Základní separační a koncentrační metody.
  13. Nové trendy v analytické chemii životního prostředí.
  14. Legislativa vztahující se k vzorkování, případové studie.

  Související předměty: Environmentální geologie (T9EGE)

  Studijní materiály k předmětu: