headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

  [T8EAN] - Environmentální analýza

  Vedoucí předmětu: Mgr. Petra Jančová, Ph.D.

  Student se seznámí se základními pojmy a definicemi, způsoby vyjadřování výsledků stopové analýzy versus mikroanalýzy a se zvláštnostmi organické stopové analýzy. Dále získá základní informace a znalosti v oblasti monitorování životního prostředí. Systematická část výuky je věnována environmentální matrici vzorku (voda, ovzduší, půda, biologické matrice, pevné odpady) a typu sledovaných polutantů (polychlorované dibenzodioxiny, polychlorované dibenzofurany, polychlorované bifenyly, polyaromatické uhlovodíky, fenoly, chlorfenoly, těžké toxické kovy, dusitany, dusičnany, N-nitroso sloučeniny).

   Obsah předmětu:
  • Úvod, charakteristické rysy a sled kroků environmentální analýzy.
  • Odběr environmentálních vzorků.
  • Extrakční metody a techniky přečištění environmentálních vzorků.
  • Analytické instrumentální metody environmentální analýzy.
  • Imunochemické metody využívané v environmentální analýze.
  • Kvalita dat v analytické chemii životního prostředí, základy statistiky laboratorních experimentů.
  • Environmentální analýza polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH).
  • Environmentální analýza pesticidů.
  • Environmentální analýza polychlorovaných bifenylů (PCB).
  • Environmentální analýza polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a polychlorovaných dibenzo-p-furanů (PCDD, PCDF).
  • Environmentální analýza těžkých kovů.
  • Environmentální analýza bromovaných retardérů hoření, těkavých organických látek (VOCs) a chlorovaných sloučenin.
  • Environmentální analýza dusíkatých látek a fenolů.
  • Environmentální analýza bakteriálních, živočišných, rostlinných toxinů a „nových“ environmentálních polutantů (rezidují léčiv a perzistentních složek přípravků osobní péče).

   

  Studijní materiály k předmětu: