Úvod do sanační geologie

Vedoucí předmětu: Ing. Jaroslav Filip, Ph.D.
Zkratka předmětu: TE4SG

Cíle předmětu jsou voleny s ohledem na stále se zvyšující zájem o oblast odstraňování různých ekologických škod nebo zátěží horninového prostředí. Studenti se seznámí se základy geologie, hydrogeologie, geochemie a sanačními technologiemi a jsou jim podány také informace v oblasti nových progresivních remediačních metod a technologií, reagujících na zpřísňující se požadavky kvality podzemních vod, čistoty horninového prostředí a ekosystémů.