Tématické okruhy ke zkoušce z Analytické chemie

 

1. Vyjadřování koncentrace látky v roztoku:

- molarita (látková koncentrace)

- molalita

- hmotnostní koncentrace

- hmotnostní zlomek/procenta

- objemový zlomek/procenta

- molární zlomek/procenta, normalita

 

2. Odměrná analýza:

- odměrný roztok

- primární standard, sekundární standard

- příprava odměrného roztoku

- standardizace odměrného roztoku na navážku/na roztok

- výpočet obsahu analytu ve vzorku

 

3. Protolytické reakce:

- silná/slabá kyselina/zásada

- disociační konstanta slabé kyseliny/zásady

- iontová síla roztoku, aktivita, aktivitní koeficienty

- výpočty pH – kyseliny, zásady, soli, pufry, amfolyty

 

4. Ředění a míšení roztoků:

- zřeďovací rovnice, směšovací rovnice

- míšení reagujících roztoků

- odvození teoretického průběhu protolytické titrační křivky

- volba vizuálního indikátoru při acidobazické titraci

- určení bodu ekvivalnce na titrační křivce

 

5. Srážecí reakce:

- součin rozpustnosti

- rozpustnost málo rozpustného elektrolytu

- vliv dalších elektrolytů na rozpustnost málo rozpustných elektrolytů

- srážecí titrace

 

6. Redoxní reakce:

- konjugovaný redoxní pár

- redoxní potenciál

- standardní/formální redoxní potenciál

- určení směru průběhu redoxní reakce

- vyčíslování rovnic redoxních reakcí

- redoxní titrační křivky

- redoxní indikátory

 

7. Potenciometrie:

- standardní vodíková elektroda

- elektrody prvního a druhého druhu, elektrody membránové

- skleněná elektroda, kombinovaná skleněná elektroda

- potenciometrické měření pH

- měrná/referentní elektroda

- přímá potenciometrie

- potenciometrické titrace

 

 

8. Komplexotvorné reakce:

- komplexní sloučeniny, centrální atom, ligand, koordinační vazba, koordinační číslo

- konstanta stability komplexu

- chelatometrie

- metalochromní indikátory

- amfoterní kovy

 

9. Fotometrie:

- absorbance, transmitance

- vlnová délka, kmitočet, vlnočet

- spektrometrické metody, energie absorbovaného záření

- absorpční spektrum

- molární dekadický absorpční koeficient

- přímá spektrofotometrie

- fotometrická titrace

 

10. Konduktometrie:

- elektrolyt, vodivost roztoku elektrolytu

- měrná vodivost, molární vodivost, mezní molární vodivost

- princip měření vodivosti

- přímá konduktometrie

- konduktometrická titrace

 

11. Vážková analýza:

- sled operací v klasické gravimetrii

- navážka, vyvážka

- požadavky na vlastnosti srážedla, sráženého produktu a váženého produktu

- srážení z homogenního prostředí

- filtrace vysráženého produktu

- sušení a žíhání produktu

- výpočet obsahu analytu ve vzorku při vážkové analýze

- stanovení sušiny, přepočet výsledku analýzy na sušinu

 

12. Zpracování výsledků analýzy a hodnocení analytických postupů:

- chyby výsledků chemické analýzy

- počet platných číslic výsledku analýzy

- přesnost, správnost

- absolutní chyba, relativní chyba

- chyby hrubé, soustavné, náhodné

- směrodatná odchylka, odhad směrodatné odchylky, rozptyl, rozpětí

- vyloučení odlehlých výsledků

- zpracování kalibračních závislostí

 

13. Základy kvalitativní analýzy:

- mez postřehu, mezní zředění

- důkazy anorganických kationtů a aniontů

- důkazy organických sloučenin a funkčních skupin