Rámcové otázky ke zkoušce z předmětu Technologie odpadového hospodářství [T8TOH]

 

1.        Odpadové hospodářství; hierarchie nakládání s odpady; způsoby využívání a odstraňování odpadů;

2.        Klasifikace odpadů, hodnocení nebezpečných vlastnosti odpadů; katalog odpadů

3.        Skládky odpadů; kategorie skládek odpadů; hodnocení odpadů před uložením na skládku; třídy vychovatelnosti

4.        Energetické využití odpadů; spalování odpadů; čištění spalin; zbytkové odpady ze spalování odpadů

5.        Fyzikáně-chemické způsoby zpracování odpadů; nejlepší dostupné techniky

6.        Odpady z výroby a zpracování železa a oceli; recyklace železa

7.        Odpady z výroby a zpracování neželezných kovů; recyklace neželezných kovů

8.        Odpady z výroby a zpracování plastů; recyklace plastů

9.        Odpady z výroby a zpracování papíru; recyklace papíru

10.    Odpady z výroby a zpracování skla; recyklace skla

11.    Odpady z energetiky; radioaktivní odpady

12.    Odpady z výroby oxidu titaničitého; odpady z těžby nerostných surovin

13.    Zpracování elektroodpadu; skladování odpadů

14.    Komunální odpad; třídění a oddělený sběr; recyklační symboly