Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017


Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017


Presentace k obhajobám bakalářských prací

Studenti 3.ročníku oboru IOŽP, kteří budou dne 19.6.2017 obhajovat bakalářskou práci, nechť se osobně dostaví v pátek 16.6.2017 v 9:00 do místnosti U1-204, kde si pod vedením doc. Bednaříka budou moci vyzkoušet svoji presentaci přímo na dataprojektoru (a případně provést drobné opravy pro zlepšení čitelnosti presentace). Současně doc. Bednařík zajistí uložení těchto presentací do počítače v místnosti U1-204, kde budou obhajoby probíhat. Z technických důvodů nebude přípustné nahrávání presentace těsně před obhajobou nebo její spouštění z přenosného média či internetu! Dotyční studenti nechť si přinesou s sebou svoji presentaci v elektronické podobě, nejlépe ve formátu Microsoft PowerPoint. V případě, že se některý ze studentů nemůže ze závažných důvodů v daném termínu dostavit, nechť laskavě pošle do stanoveného termínu (16.6.2017, 9:00) svoji presentaci prostřednictvím elektronické pošty na adresu bednarik@ft.utb.cz

Ve Zlíně dne 18.5.2017, doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

Presentace k obhajobám diplomových prací

Studenti 5.ročníku oboru IOŽP, kteří budou dne 12.6.2017 obhajovat diplomovou práci, nechť se osobně dostaví v pátek 9.6.2017 v 9:00 do místnosti U1-204, kde si pod vedením doc. Bednaříka budou moci vyzkoušet svoji presentaci na dataprojektoru (a případně provést drobné opravy pro zlepšení čitelnosti presentace). Současně doc. Bednařík zajistí uložení těchto presentací do počítače v místnosti U1-204, kde budou obhajoby probíhat. Z technických důvodů nebude přípustné nahrávání presentace těsně před obhajobou nebo její spouštění z přenosného média či internetu! Dotyční studenti nechť si přinesou s sebou svoji presentaci v elektronické podobě, nejlépe ve formátu Microsoft PowerPoint. V případě, že se některý ze studentů nemůže ze závažných důvodů v daném termínu dostavit, nechť laskavě pošle do stanoveného termínu (9.6.2017, 9:00) svoji presentaci prostřednictvím elektronické pošty na adresu bednarik@ft.utb.cz

Ve Zlíně dne 18.5.2017, doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

Exkurze do spalovny odpadů

V pátek 5.5.2017 se uskuteční exkurze do spalovny odpadů. Začátek exkurze je v 11:00, před branou do areálu ZPS Malenovice (zastávka trolejdusu Malenovice ZPS, naproti Tesca). Účast pro studenty 4. ročníku v rámci předmětu technologie odpadového hospodářství povinná. Další zájemci se mohou zúčastnit po domluvě s doc. Bednaříkem.  

Nahrátí DP/BP do STAGu

Dobrý den,
ohledně nahrání práce do IS/STAG máte informace uvedeny ve směrnici rektora 14/2017 v prováděcím předpisu: http://www.utb.cz/o-univerzite/smernice-rektora

Dále máte postup uveden ve Vašem portálu - Kvalifikační práce - Doplnit údaje o bakalářské práci (popř. odevzdat el. podobu práce)  - Formulář pro odevzdání souborů s elektronickou podobou VŠKP (dole) - Nápověda/instrukce pro soubor s el. podobou kvalifikační práce).

Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP

Termín pro odevzdání diplomových prací byl stanoven na 12.5.2017. Termín pro odevzdání bakalářských prací byl stanoven na 18.5.2017.

SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)

1) Před odevzdáním DP/BP je nutno ve STAGu doplnit klíčová slova a anotace v českém i anglickém jazyce a nahrát do STAGu soubor vlastní práce ve formátu pdf.
Odevzdat na sekretariát ústavu ukončení studijních povinností - vydá studijní odd. FT. Tento doklad je současně přihláškou ke státní závěrečné zkoušce.  

2) DP/BP odevzdat: 2 výtisky práce - alespoň 1 výtisk v tvrdých deskách. 

V tvrdých deskách musí být originální zadání práce podepsané děkanem FT a ředitelem příslušného ústavu a originál Prohlášení . Tento výtisk zůstává po ukončení SZZ na ústavu (FT).
Druhý výtisk nemusí být v tvrdých deskách, musí však být svázán nerozložitelnou vazbou (termovazba, brožovaný výtisk-paperback; nelze použít kroužkovou vazbu-je rozložitelná). V tomto výtisku bude kopie (scan) zadání práce a  kopie (scan) Prohlášení . Tento výtisk bude po vykonání SZZ vrácen studentovi.
Dále odevzdat: 1CD s nahranými formáty (Word a pdf). V elektronické verzi musí být (scan) zadání práce a (scan) Prohlášení.

SZZ DP se budou konat dne  12. 6 2017, BP 19.6.2017.
Od 2.6.2017 si můžete na sekretariátu ústavu vyzvednout oponentní posudky na BP/DP.

Otázky ke SZZ DP/BP jsou uvedeny na webových stránkách ÚIOŽP.
Harmonogram Státních závěrečných zkoušek bude  vydán s dostatečným předstihem a vyvěšen na nástěnce ÚIOŽP i na webových stránkách ústavu.Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ

Informace pro studenty závěrečných ročníků:

Studentská soutěž Park Hády

Studenstké Brno, Teplárny Brno a Magistrát města Brna vyhlásili soutěž, jejímž cílem je přeměna bývalého odkaliště na parkové plochy vhodné pro volnočasové využití. Prostředníctvím studentské soutěže mohou všichni studenti vysokých škol navrhnout, jak by měl tento park vypadat. Hlavní cena pro vítězný návrh je 50 000 Kč! Podrobné podmínky soutěže: http://www.parkhady.cz/

Nová témata BP a DP na UIOŽP

Na stránky ústavu do sekce "Studium > Diplomové práce" a do sekce "Studium > Bakalářské práce" byla vložena nová témata prací pro akademický rok 2017/2018. V případě zájmu o téma kontaktujte vedoucího práce.

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně