doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1 / 412

Telefon:  +420 576 031 221

E-mail:  ruzickaj(at)ft.utb.cz


Životopis:

  1979 - 1984: studium na tehdejší Universitě J. E. Purkyně (dnešní Masarykově universitě v Brně), obor Obecná biologie, specializace Mikrobiologie
   
  1984 - 1993: výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu kožedělném v Otrokovicích
   
  1993 - 1997: mikrobiolog a později i vedoucí řízení jakosti ve farmaceutické firmě ve Zlíně
   
  1997 - dnes: vědecko-pedagogický pracovník FT UTB Zlín
  2007: obhájení habilitační práce "Význam mikrobiálních makromolekulárních sloučenin", získání titulu docent
   


 
Profesní činnost pedagogická, na UTB:

 • Výuka předmětů: Obecná mikrobiologie, Biotechnologie a technická mikrobiologie, Ochrana přírody a krajiny v ČR, Informatika v ochraně ŽP (rešeršní činnost) 
 • Vedení doktorských, diplomových, bakalářských a studentských prací 
 • Konzultační činnost v oblasti mikrobiologie i všeobecné biologie
 • Člen komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském i magisterském studiu


 
Profesní činnost výzkumná:

 • Mikrobiální degradace trichlorethylenu využitím bakterií rostoucích na fenolu 
 • Studium vybraných mikrobiálních skupin v přirozeném prostředí, isolace bakteriálních degradačních kultur pro technologické účely 
 • Bakteriální degradace polyvinylalkoholu 
 • Testování účinnosti protimikrobních látek 
 • Mikrobiologie aktivovaných kalů, mikroskopická kontrola


  
Další aktivity:

 • Československá společnost mikrobiologická (člen) 
 • Česká biotechnologická společnost (člen)
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru Ochrana životního prostředí na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (od r. 2009)
 • Člen komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru Obecná biologie, zaměření Mikrobiologie, na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (od r. 2010)
 • Člen oborové komise oboru Mikrobiologie, doktorského studijního programu Biologie, na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (od r. 2010)

 

Konzultační hodiny:

Úterý 9,00 - 10,30 hodin

 

Zájmová činnost přírodovědná:

 • Denní motýli České republiky - fotografování v přirozeném prostředí, účast na mapování druhů denních motýlů v ČR 
 • Orchideje České republiky - fotografování, mapování vybraných populací některých druhů
 • Zaregistrovaný uživatel na serveru BioLib.cz - zasílání fotografií, spoluúčast na mapování vybraných druhů bezobratlých i obratlovců v ČR (autorská galerie na adrese http://www.biolib.cz/cz/galleryuser/?uid=4028)

 


 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně