[T1ZA, TQZA] - Základy toxikologie a bezpečnosti práce:
 • Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky
 • TQZA Seminární práce - pokyny 2017
 • T1ZA Seminar
 • T1ZA-prednaska4_Radioaktivita
 • T1ZA_seminární-práce_pokyny
 • T1ZA_prednaska1-Legislativa-znaceni
 • T1ZA-prednaska2_Bezpecnostni-listy
 • T1ZA-prednaska3_Pozarne-technicke_charakteristik
 • T1ZA_prednaska5-bojove_ChL
 • T1ZA-prednaska6-El_proud-predlekarska_PP
 • Výsledky průběžného testu z toxikologie 26.10.217
[T2OPK] - Ochrana přírody a krajiny v ČR:
 • Přednáška 1
 • Lesy
 • Skály a stepi
 • Louky a pastviny
 • Druhotné biotopy a reintrodukce
 • CITES a Natura
 • Mokřadní stanoviště
 • Vodní ekosystémy
 • Sukcese
 • Retence vody v krajině - základ
 • Poldry
 • Otázky ke zkoušce
[T2OSE] - Oborový seminář I:
 • Náplň předmětu pro akademický rok 2012/2013
[T3CA] - Laboratoř analytické chemie:
 • Příloha: Určení bodu ekvivalence při potenciometrických titracích.
 • Postup vážení
 • Šablona protokolu do laboratoří
 • Požadavky na protokol
 • Úloha 4
 • Úloha 6
 • Úloha 9
 • Úloha 1
 • Úloha 2
 • Úloha 5
 • Úloha 8
 • Úloha 10
 • Vyhláška pro studenty předmětu Laboratoř analytické chemie
 • Úloha 3
 • Úloha 7
 • Úloha 11
 • Úloha 12
 • Všechny úlohy (zip)
[T3CP] - Chemické výpočty:
 • priklad_s_tyranosaurem
 • data_excel
 • Indikátory
 • teoreticka_titracni_krivka
 • priklady_pro_test_2
 • test3
[T3CH] - Analytická chemie:
 • ŘEŠENÉ DEMONSTRATIVNÍ PŘÍKLADY - Část I.
 • Doporučená literatura
 • ŘEŠENÉ DEMONSTRATIVNÍ PŘÍKLADY - Část III.
 • ŘEŠENÉ DEMONSTRATIVNÍ PŘÍKLADY - Část II.
 • SBÍRKA NEŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ
 • E-learningová elektronická skripta
   Pro přihlašování použijte - Vzdělávací portál
   • jméno: student
   • heslo: utbstudent
 • Demonstrační zkouškový test z Analytické chemie # 1
 • Demonstrační zkouškový test z Analytické chemie # 2
 • Ukázka zadání zkouškového testu pro TXKZA (kombinované studium Kroměříž)
 • Tabulky 1. část
 • Tabulky 2. část
 • Požadavky k zápočtu a ke zkoušce
 • Rámcový program přednášek a seminárních cvičení
 • Otázky ke zkoušce
 • Skripta - záložní server
[T3OZ] - Ochrana životního prostředí:
 • Otazky k ustni zkousce
 • OZP_seminar_1
 • Temata seminar 2015
 • Ochrana zivotniho prostredi
 • Alternativni zdroje energie
 • Ekosystemy
 • Cykly prvku
 • Zakladni prirodni zdroje
 • 3.2. Energie
 • 4.1.Vliv_prumyslu_na_zivotni_prostredi
 • 4.2.Vliv_zemedelstvi_na_zivotni_prostredi
 • 4.3.Vliv_dopravy_na_zivotni_prostredi
 • 5.1.Strategie_pece_o_zivotni_prostredi
 • 5.2.Mezinarodni_spoluprace_v_OZP
 • 5.3.EIA_a_SEA
 • 5.4.Trvale_udrzitelny_rozvoj
 • 6.Ochrana_vod
 • 7.Ochrana_ovzdusi
 • 8.Odpady
 • 9.Ochrana_půdy
[T4SG] - Úvod do sanační geologie:Aplikovaná biologie a mikrobiologie:
 • Úloha 1 cvičení
 • Biofilmy
 • Otázky ke zkoušce
 • Úloha 2 cvičení
 • Přednášky
 • Úloha 3 cvičení
[T5LG] - Legislativa v ochraně životního prostředí:[T5PB] - Potravinářská mikrobiologie:
 • Skríning antimikrobiálních účinků bakterií mléčného kvašení a nizinu, pomocí jamkové a diskové difuzní metody
 • Monitoring tvorby biofilmu u potravinářsky významných bakterií
 • Stanovení dekarboxylázové aktivity bakterií pomocí kultivační metody
[T6B1] - Bakalářská práce:
 • Bibliografické citace dle nové normy ISO 690:2011
 • Šablona a manulál pro psaní bakalářské práce dle Směrnice rektora č. 7/2014
 • Otázky ke SZZ 2016/17
[T6ET] - Environmentální technologie a management:
 • Hierarchie hospodaření s nebezpečnými odpady
 • Odpadová mapa
 • Příklady volby způsobu zneškodnění odpadu
 • Odlučovače pevných částic
 • Mikrobiální technologie
 • Nebezpečné vlastnosti odpadů
 • PCDD/F
 • PAHs
 • Odpady
[T6IN] - Instrumentální analýza:[T6VZ] - Vzorkování pro environmentální analýzy:Seminář ústavu:
 • Seminář ústavu rozpis LS 2013-14
Výskyt a vlastnosti polutantů:
 • Tenzidy - chemické vzorce
 • Látky s estrogenním účinkem - chemická struktura
 • Některé typy farmak - chemické vzorce
 • Komplexotvorné látky
 • Nitrosloučeniny
 • Moschusové látky - chemické vzorce
 • Zkratky a symboly_aktualizace 10_4_2013
 • Schémata, vzorce a tabulky 2013/14
 • Otázky ke zkoušce ak.r. 2013/14
[T7EG2] - Environmentální geologie II:[T7OMI, T3MB] - Obecná mikrobiologie:
 • Úloha 1 - ZÁKLADY MIKROBIOLOGICKÉ PRÁCE
 • Úloha 2 - ZÁKLADNÍ MIKROSKOPICKÉ METODY
 • Úloha 3 - MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY
 • Úloha č. 4 - MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR POVRCHOVÝCH, PODZEMNÍCH A ODPADNÍCH VOD
 • Úloha č. 5 - MONITOROVÁNÍ VÝSKYTU MIKROORGANISMŮ V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ
 • Úloha č. 7 - RŮST MIKROORGANISMŮ A JEHO SLEDOVÁNÍ –
 • Úloha č. 8 - VLIV PROSTŘEDÍ NA RŮST MIKROORGANISMŮ
 • Úloha č. 9 - MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR PŮDY
 • Protokol
 • Úloha č. 6 - IDENTIFIKACE VÝZNAMNÝCH BAKTERIÍ
 • Přednášky na bílé
 • Otázky ke zkoušce
 • Dodatky k přednáškám
 • Úloha TESTOVÁNÍ PROTIMIKROBNÍCH ÚČINKŮ LÁTEK
 • Rozpis cvičení T5OMI zimní semestr 2017/18
[T7SM1] Speciální metody instrumentální analýzy I:
 • Laboratorní úlohy
 • Laboratorní úlohy
 • Laboratorní úlohy
 • Laboratorní úlohy
 • Laboratorní úlohy
 • Laboratorní úlohy
 • Laboratorní úlohy
 • Laboratorní úlohy
 • Laboratorní úlohy
 • Laboratorní úlohy
[T7TVO] - Technologie vody:
 • Pomocník pro pasní protokolů
 • Hlavička protokolu
 • T7TOV03 Sedimentační vlastnosti kalu
 • T7TVO05
 • T7TVO06
 • T7TVO07
 • T7TOV02 Aktivní chlor
 • T7TOV10/11 BSKn zřeďovací metodou
 • T7TVO08 Stanoveni A-PAL
 • T7TVO01 Stanovení CHSK
 • T7TVO04
 • T7TVO - okruhy otázek ke zkoušce
 • T7TVO09
 • T7TVO06 Hydraulická charakteristika - výpočty
[T8ASE] - Odborný seminář v angličtině:
 • Harmonogram přednášek 2013/14
 • Seznam článků 2013/14
[T8BTM] - Biotechnologie a technická mikrobiologie:
 • Otázky
 • Úloha 1 - Izolace baktérií rozkládající fenolické látky
 • Úloha 9 biofiltr
 • Úloha 2,3,4 Mikroskopie aktivovaného kalu a identifikace vláknitých mikroorganismů
 • Úloha 5 - Stanovení toxicity odpadní vody pomocí luminiscenčních bakterií
 • Úloha 6 - Využití mikroorganismů k degradaci toxických látek
 • Úloha 7 - Kometabolický rozklad cizorodých látek
[T8EAN] - Environmentální analýza:
 • Statistika
 • Transport polutantů v environmentu
 • Analytická křivka
 • Charakteristické rysy environmentální analýzy
 • Extrakce pevným sorbentem
 • Jednobodová a vícebodová kalibrace
 • Vyjadřování koncentrace
 • PCDD/PCDF
 • PAH - přehledná tabulka
 • PAH
 • Environmentální vzorky, environmentální slepé vzorky, výtěžnost analytického pracovního postupu
 • Odběr environmentálních vzorků
 • Kontinuální destilace s kontinuální extrakcí
[T8OOV] - Ochrana ovzduší:
 • T8OOV2
 • T8OOV6
 • Okruhy otázek ke zkoušce z předmětu T800V
 • T8OOV04
 • T8OOV01
 • T8OOV03
 • T8OO07
 • Harmonogram výuky laboratoří 2016-2017
[T8SM2] - Speciální metody instrumentální analýzy II.:
 • Rozpis laboratoří
[T8TO1] - Technologické cvičení z ochrany prostředí I.:
 • Hlavička protokolů do cvičení
 • Pomocník pro psaní protokolů
 • Úloha CST
 • Úloha Respirace - toxicita
 • Stanovení NEL
 • Pufrační a neutralizační kapacita
 • Adsorpce tartrazinu
 • Čiření
 • pokyny pro úlohu č.6(NEL) a č.4 (čiření)
 • Respirace 2. část
[T8TOH] - Technologie odpadového hospodářství:
 • Otázky ke zkoušce
 • prednasky
[T0DP] - Diplomová práce:
 • Šablona pro psaní diplomové práce
 • Šablona a manulál pro psaní diplomové práce dle Směrnice rektora č. 7/2014
 • Otázky ke SZZ 2016/17
[T9IZP] - Informatika v ochraně prostředí:
 • Prezentace knihovny UTB - Zdroje informací v internetových databázích
 • Základní zdroje odborných informací
 • Program seminářů pro akademický rok 2011/2012
[T9TO2] - Technologická cvičení z ochrany prostředí II.:
 • Úloha Bioremediace kontaminované půdy
 • Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech - zřeďovací metodou
 • Hodnocení biologického rozkladu modelových látek
 • Úloha 13 Hodnocení úplné biologické rozložitelnosti organických látek v uzavřeném respirometru
 • Hodnocení odpadních vod - praktický zápočet
 • Sledování denitrifikačních pochodů při zpracování modelových odpadních vod v denitrifikační koloně.
 • Čištění modelové odpadní vody ve směšovacím laboratorním aerobním modelu
 • Řízení kultivace řas ve fotobioreaktoru
 • rozpis úloh v ak. roce 2016/2017

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně